Eleanora Mäkinen: konkreettista kansalaisvaikuttamista – erityisuimakortti Nokialle


  
Konkreettista kansalaisvaikuttamista - erityisuimakortti Nokialle

Tärkeimpiä kärkiä tasa-arvotyössäni on yhdenvertaisuus - erityisesti vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja muiden erityisryhmien näkökulmasta. Vaikutan paikallisesti vammaisneuvostossa ja varavaltuutettuna Nokialla. Vammaisneuvostossa tehdään arvokasta yhdenvertaisuustyötä yhteistyössä järjestöjen ja kaupunginhallituksen valitsemien edustajien kesken. Toistaiseksi tärkein oma saavutukseni vammaisneuvostossa on pitkäaikaissairaiden erityisuimakortin saaminen Nokian uimahallin palveluvalikoimaan (lisää tietoa aiheesta löydät vammaisneuvoston pöytäkirjoista). Malli erityisuimakorttiin saatiin Tampereelta, jossa se on onnistuneesti otettu käyttöön paikallisten vammais- ja kansanterveysjärjestöjen aloitteesta jo vuonna 2008.

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden oikeudet

Tarvitsemme enemmän alueellista yhdenvertaisuutta pitkäaikaissairaiden ja vammaisten oikeuksien toteutumiseen koko Suomessa. Erityisuimakortin merkityksellisyys liittyy vammaisuuden määritelmään. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan vammaisuuden määrittely on sidoksissa vallitsevaan ympäristöön ja yhteisöön. YK:n vammaissopimus taas määrittelee käsitteen seuraavasti: "Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa."

Erityisuimakortista hyötyvät varsinkin ne pitkäaikaissairaat ja vammaiset, joiden haitta on dynaaminen tai näkymätön. Dynaamiseen eli vaihtelevaan vammaisuuteen ja näkymättömiin vammoihin liittyy monia arjen ongelmia. Vamman haitta-aste voi olla hyvinkin aaltoileva ja vaihdella päivän mukaan. Näkymättömät vammat taas voivat olla luonteeltaan esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimiin liittyviä, neurologisia, psykiatrisia tai liittyä elinsiirron jälkitilaan. Nämä erityisryhmät ovat vain osa siitä pitkäaikaissairaiden ja vammaisten joukosta, jotka tarvitsevat ennaltaehkäisevää ja säännöllistä toimintakyvyn ylläpitoa. Uiminen on monipuolinen ja lempeä liikuntamuoto, joka sopii hyvin myös sairastaville ja eri tavoin vammaisille henkilöille.

Aloitteen tausta ja jatkoselvitys

Vammaisneuvoston kokouksessa kävi ilmi, että aiheesta on tehty Nokian vammaisneuvostolle kuntalaisaloite jo vuonna 2016. Aiheeseen liittyvä päätöskin oli olemassa, vaikka tiedotetta tai hinnaston muutosta erityisuimakortin käyttöönotosta ei löytynyt. Päätöstä ei oltu siis sovellettu käytäntöön. Se, miksei erityisuimakortti ole ollut Nokian uimahallin valikoimassa kaikkina näinä vuosina, jää mysteeriksi. Vuonna 2022 erityisuimakortti löytyy nyt vihdoin virallisesti uimahallin palveluvalikoimasta.

Erityisuimakortti mahdollistaa uimisen erityisryhmille alennettuun hintaan. Jatkossa toivon uimisen olevan mahdollista erityisuimakortilla myös sulkutilojen aikana. Kehitystyö kaupungin kanssa on vielä kesken. Olen lupautunut selvittämään yksityisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvien käytäntöjen toteutumista aihepiiriin liittyen sekä lääkärin selvityksen perusteella myönnettävän erityisuimakortin yksityiskohtia. Vammaisneuvoston puheenjohtaja Pia Tirronen ja varapuheenjohtaja Tanja Hakala puolestaan tiedustelevat muiden seutukuntien tilannetta erityisuimakorttiin liittyen.

Tavoite koko Pirkanmaan hyvinvointialueella

Uuteen Pirkanmaan hyvinvointialueeseen liittyvä tavoitteeni olisikin saada koko seutukunnan kattava erityisuimakortti käyttöön. Tällä hetkellä aluehallintovirastot käyttävät perusteena uimahallien täyssululle alueellisesti vaihtelevaa tasa-arvotilannetta, eli erityisuimakorttia koskevien käytäntöjen vaihtelevuutta Pirkanmaalla ja muualla Suomessa. Erityisuimakortilla ei siis toistaiseksi pääse sulun aikana uimaan Tampereellakaan, vaikka kyseessä on vakiintunut ja lääketieteellisesti perusteltu käytäntö.

Vapaa-ajan palvelut pysyvät Pirkanmaan hyvinvointialueella kuntien vastuulla. Edullisena terveyttä edistävänä ja terveyskuluja ennaltaehkäisevänä välineenä erityisuimakortti on kuitenkin äärimmäisen tärkeä koko hyvinvointialueelle. Se edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden kokonaisterveyttä, toimintakykyä ja yhdenvertaisuutta. Puhun siis jatkossakin rohkeasti tasa-arvoisten sosiaali- ja terveyspalveluiden puolesta. Minuun voikin ottaa yhteyttä kaikissa sairastamiseen ja vammaisuuteen liittyvissä aihepiireissä matalalla kynnyksellä.

Eleanora Mäkinen
Sosiaalipsykologi, opettaja (YTM)

Kirjoittaja on vammaisneuvoston jäsen ja varavaltuutettu Nokialla, Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan varajäsen ja aluevaaliehdokas numerolla 58

 
Oheisen tekstin löydät Vasemmasta Kaistasta sekä lyhennettynä puheenvuorona Nokian Uutisista!

Kommentit

Suositut tekstit